We are Hiring 3 Positions

|

Cricket Wales, the national governing body for recreational cricket in Wales, exists to lead, inspire, and influence the growth, quality, and accessibility of cricket in Wales. We are seeking to recruit two new roles to grow the game within our volunteer network, deliver the next stage of our competitions and support junior leagues in Wales.

We are recruiting three new roles:

Coach Development Operations Manager  :

 This role will provide coach development leadership across Wales and specifically will:

 • Ensure the education programme in Wales is effective & aligned with our strategy,
 • Raise the profile and ‘brand’ of coaching across the network.
 • Act as an ambassador and ‘evangelist’ for coaches of all levels, and coach development across Wales.
 • Revolutionise the way cricket in Wales generates, diversifies, develops and mentors its coaching workforce of the future.

 

Competitions Coordinator: This role will: -

Provide competition support and promotion for national age groups, senior competitions, schools competitions and junior leagues, aligned to our strategy. Specifically, if will run and organise the: -

 • Open Senior Welsh Cup
 • Women’s Softball Cup and Plate competitions
 • Clubs’ U13s and U15s Welsh Cups
 • New competitions as required (girls’ only).
 • Schools’ competitions, as required.
 • Junior League administration support, as directed by Area Managers.

 

Clubs Workforce Development Officer (South West Wales)

This role will support clubs across a range of systems and courses to meet their growth requirements of volunteers and personnel offering:

1. an end-to-end service that administers and supports the cricket workforce needs of an SW Wales, with a particular focus on identifying and supporting new volunteers and individuals in clubs through the ECB Activator and Coach development process, including pre and post-course support.

2. outstanding customer service to the Area cricket network, Designated Safeguarding Lead, Coach Development Lead and efficient administrative support to the Area Cricket Manager especially in the support for volunteers regarding national programmes and ongoing junior age group teams transition to local junior leagues.

3. direct support to clubs to ensure all Safeguarding and Club Development requirements are up to date and fully compliant.

For further information about the role contact [email protected]

Our vision is simple; it is for Cricket to Capture the imagination of Wales’ and Our mission is about connecting communities and improving well-being by inspiring people to discover their passion for cricket.’ These roles are significant in helping make cricket ‘a game for all’Cricket Wales is committed to providing equitable opportunities.

  For full job descriptions please click below: -

To apply please send an APPLIED CV to [email protected] .

The closing date is 5th January 2023

For details on our commitment to Safer Recruitment please see here

 

Mae Criced Cymru, corff llywodraethu cenedlaethol criced hamdden yng Nghymru, yn bodoli i arwain, ysbrydoli, a dylanwadu ar dwf, ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru.  Rydym am recriwtio ar gyfer dwy rôl newydd i dyfu’r gêm o fewn ein rhwydwaith gwirfoddolwyr, i gyflawni cam nesaf ein cystadlaethau, ac i gefnogi cynghreiriau iau yng Nghymru.

Rydym yn recriwtio ar gyfer tri rôl newydd:

Rheolwr Gweithrediadau Datblygu Hyfforddwyr  : Bydd y rôl hon yn arwain y gwaith o ddatblygu hyfforddwyr ledled Cymru, ac yn benodol bydd yn:

 • Sicrhau bod y rhaglen addysg yng Nghymru yn effeithiol a’i bod yn cydweddu â’n strategaeth
 • Codi proffil a ‘brand’ yr hyfforddiant ar draws y rhwydwaith
 • Gweithredu fel llysgennad ac ‘efengylwr’ ar gyfer hyfforddwyr ar bob lefel, a datblygiad hyfforddwyr ledled Cymru
 • Chwyldroi’r ffordd mae criced yng Nghymru’n cynhyrchu, amrywio, datblygu a mentora ei weithlu hyfforddi ar gyfer y dyfodol.
 • I gael mwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â [email protected] 

 

Cydlynydd Cystadlaethau: Bydd y rôl hon:

Yn cefnogi a hyrwyddo cystadlaethau ar gyfer grwpiau oedran cenedlaethol, cystadlaethau hŷn, cystadlaethau ysgolion a chynghreiriau iau, yn unol â’n strategaeth.  Yn benodol, mi fydd yn golygu rhedeg a threfnu:

 • Cwpan Hŷn Agored Cymru
 • Cystadlaethau Cwpan a Phlât Pêl Feddal Menywod
 • Cwpanau Clybiau D13 a D15 Cymru
 • Cystadlaethau newydd fel bo’n ofynnol (merched yn unig)
 • Cystadlaethau ysgolion, fel bo’n ofynnol
 • Cymorth gweinyddol ar gyfer y Gynghrair Iau, yn unol â chyfarwyddyd Rheolwyr Ardal
 • I gael mwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â: [email protected] 

 

Swyddog Datblygu Gweithlu Clybiau (De Orllewin Cymru)

Bydd y rôl hon yn golygu cynorthwyo clybiau ar draws nifer o systemau a chyrsiau amrywiol i gwrdd â’u gofynion o ran cynyddu nifer eu gwirfoddolwyr a’u personél, gan gynnig:

 • gwasanaeth cyflawn sy’n gweinyddu ac yn cefnogi anghenion gweithlu criced De Orllewin Cymru, gyda ffocws arbennig ar ganfod a chynorthwyo gwirfoddolwyr ac unigolion newydd mewn clybiau drwy broses datblygu Ysgogwyr a Hyfforddwyr yr ECB, gan gynnwys darparu cymorth cyn ac ar ôl cyrsiau.
 • gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ar gyfer rhwydwaith criced yr Ardal, Y Swyddog Diogelu Arweiniol Dynodedig, y Swyddog Datblygu Hyfforddwyr Arweiniol, a chymorth gweinyddol effeithlon ar gyfer Rheolwr Criced yr Ardal, yn enwedig gyda’r cymorth i wirfoddolwyr mewn perthynas â rhaglenni cenedlaethol, a’r pontio parhaus rhwng timau grwpiau oedran iau â chynghreiriau iau lleol.
 • cymorth uniongyrchol i glybiau i sicrhau bod holl ofynion Diogelu a Datblygu’r Clwb yn gyfredol a bod yna gydymffurfio llawn.

I gael mwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â [email protected] 

Mae ein gweledigaeth yn un syml, sef bod ‘Criced yn cipio’r dychymyg yma yng Nghymru’ a’n cenhadaeth yw ‘cysylltu cymunedau a gwella llesiant, drwy ysbrydoli pobl i ddarganfod eu hangerdd am griced.’  Mae’r rolau hyn yn sylweddol o ran helpu i wneud criced yn ‘gêm i bawb’.  Mae Criced Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyfartal.

  I gael swydd-ddisgrifiadau llawn, cliciwch isod: -

 

I wneud cais, anfonwch CV CYFREDOL at  [email protected] .

Y dyddiad cau yw 5fed Ionawr 2023

I gael manylion am ein hymrwymiad i Recriwtio Mwy Diogel gweler yma

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play