Reporting a Concern / Rhoi gwybod am Bryder

 

We all have a duty of care to safeguard others in our game, whether that is children or adults.

If you (or anyone else) has a concern, you should share it and get advice – doing nothing is never an option.

Every club in Wales has a Safeguarding Officer, these individuals are trained to receive concerns and will know how to help you.  If that individual is not available or you are uncomfortable in any way with involving them, then you can speak with the Club Chairperson or get help centrally.

Each Senior Cricket League has a League Safeguarding Officer, the details of each can be found on the Key Contacts page.

The Cricket Wales Safeguarding Director is Ieuan Watkins, he can be contacted on 07971 007431 or [email protected]

 The ECB Safeguarding Team are available on 0207 432 1200 or [email protected]

If someone is at imminent or immediate risk, you must phone Police or Local Services immediately – following which please contact the Cricket Wales Safeguarding Director for local advice and support.

Safeguarding is everyone’s responsibility.  If you are worried or have a concern, please ask for help.

Mae gan bob un ohonom ddyletswydd gofal i ddiogelu eraill yn ein gêm, p’un ai ydyn nhw’n blant neu’n oedolion.

Os ydych chi (neu unrhyw un arall) yn bryderus am rywbeth, dylech ei rannu a chael cyngor - nid yw gwneud dim yn opsiwn.

Mae gan bob clwb yng Nghymru Swyddog Lles; mae’r unigolion hyn wedi’u hyfforddi i wrando ar bryderon a byddant yn gwybod sut i’ch helpu.  Os nad yw’r unigolyn hwnnw ar gael neu os ydych chi’n anghyfforddus mewn unrhyw ffordd yn troi atyn nhw, yna gallwch siarad â Chadeirydd y Clwb neu gael help yn ganolog.

Mae gan bob Uwch Gynghrair Criced Swyddog Lles, ac mae manylion pob un i’w gweld ar y dudalen Cysylltiadau Allweddol.

Cyfarwyddwr Diogelu Criced Cymru yw Ieuan Watkins, a gellir cysylltu ag ef ar  07971 007431 neu [email protected]

 Mae Tîm Diogelu’r ECB ar gael ar 0207 432 1200 neu [email protected]

Os ydy’r unigolyn mewn perygl uniongyrchol, rhaid ichi ffonio’r Heddlu neu’r Gwasanaethau Lleol ar unwaith – ac yna dylech gysylltu â Chyfarwyddwr Diogelu Criced Cymru i gael cyngor a chymorth lleol.

Mae diogelu’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom.  Os ydych chi’n poeni neu’n bryderus am rywbeth, gofynnwch am help.

 

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners