We are recruiting in SE Wales

|

Cricket Wales, the governing body for cricket in Wales, exists to lead, inspire, and influence the growth, quality, and accessibility of cricket in Wales.  

 We are seeking to recruit one role to grow the game within Schools and clubs in South East Wales 

 Our vision is simple; it is for Cricket to Capture the imagination of Wales’ and Our mission is about connecting communities and improving well-being by inspiring people to discover their passion for cricket.This role is significant in helping make cricket a game for all’ and is part of an increased investment into our aim of making cricket even more diverse and inclusive. 

For further information about the role contact Mark.white@cricketwales.org.uk   

For full job description please click here . 

To apply please send an APPLIED CV to [email protected] 

The closing date is 15th February. 

For details on our commitment to Safer Recruitment please see here 

 Cricket Wales is committed to providing equitable opportunities. While we will always appoint on merit, we would particularly encourage applications from under- represented groups and communities in cricket – especially female or ethnically diverse people, or those who identify as having a disability. 

 

Mae Criced Cymru, y corff llywodraethu ar gyfer criced yng Nghymru, yn bodoli i arwain, ysbrydoli, a dylanwadu ar dwf, ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru.  

 Rydym yn dymuno recriwtio i un rôl er mwyn tyfu'r gêm mewn de ddwyrain cymru 

 Mae ein gweledigaeth yn syml; hyn yw i Griced gipio dychymyg Cymru’ ac mae ein cenhadaeth yn ymwneud â 'chysylltu cymunedau a gwella llesiant drwy ysbrydoli pobl i ddarganfod eu hangerdd am griced'. Mae'r rol hon yn sylweddol o ran helpu i wneud criced yn 'gêm i bawb' ac mae'n rhan o fuddsoddiad uwch yn ein nod o wneud criced hyd yn oed yn fwy amrywiol a chynhwysol. 

Am fwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â  Mark.white@cricketwales.org.uk   

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch yma . 

I ymgeisio, dylech anfon CV at [email protected] 

Dyddiad cau w 15 Chwefror 

Am fanylion am ein hymrwymiad i Recriwtio Mwy Diogel, cliciwch yma 

 Mae Criced Cymru yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd teg. Er y byddwn ni bob amser yn penodi yn ôl teilyngdod, byddem yn annog ceisiadau gan grwpiau a chymunedau sydd wedi'u tangynrychioli mewn criced – yn arbennig pobl fenywaidd neu bobl o ethnigrwydd amrywiol, neu bobl sy'n ystyried bod ganddynt anabledd. 

 

 

Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play