We are recruiting in North Wales

|

Cricket Wales, the national governing body for recreational cricket in Wales, exists to lead, inspire, and influence the growth, quality, and accessibility of cricket in Wales.

We are seeking to recruit one role to grow the game within our more diverse communities in North Wales.

The role will lead on the Chance to Shine Street Cricket programme in North Wales which has been piloted this year in Flintshire and to expand our successful Disability cricket programmes.

We are looking for someone who can engage and inspire different community groups across North & Mid Wales to access cricket with a particular focus on providing a cricket offer for those in deprived communities.

We have several delivery partners identified to collaborate with to deliver this exciting project.

Our vision is simple; it is for Cricket to Capture the imagination of Wales’ and Our mission is about connecting communities and improving well-being by inspiring people to discover their passion for cricket.’ These roles are significant in helping make cricket ‘a game for all’ and is part of an increased investment into our aim of making cricket even more diverse and inclusive.

Cricket Wales is committed to providing equitable opportunities.

While we will always appoint on merit, we would particularly encourage applications from under- represented groups and communities in cricket – especially female or ethnically diverse people, or those who identify as having a disability.

For further information about the role contact:

[email protected]  (North Wales role)

 

 For full job descriptions please click here 

To apply please send an APPLIED CV to [email protected] .

The closing date for the North Wales post is 15th December 2023

For details on our commitment to Safer Recruitment please see here

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Criced Cymru, sef corff llywodraethu cenedlaethol criced hamdden yng Nghymru, yn bodoli i arwain, ysbrydoli a dylanwadu ar dwf, ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru 

Rydym am recriwtio unigolyn i dyfu’r gêm o fewn ein cymunedau mwy amrywiol yng Ngogledd Cymru.

Bydd y rôl yn golygu arwain y rhaglen criced stryd Chance to Shine yng Ngogledd Cymru, a gafodd ei threialu eleni yn Sir y Fflint, ac i ehangu ein rhaglenni criced Anabledd llwyddiannus.

Rydym yn chwilio am rywun all ysbrydoli a chydweithio â grwpiau cymunedol gwahanol ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, i’w darparu â chyfleoedd criced, gyda ffocws arbennig ar ddarparu cyfleoedd i’r rhai o fewn cymunedau difreintiedig.

Rydym eisoes wedi sicrhau nifer o bartneriaid i gydweithio â nhw er mwyn cyflenwi’r prosiect cyffrous hwn.

Mae ein gweledigaeth yn un syml, sef bod ‘Criced yn cipio’r dychymyg yma yng Nghymru’ a’n cenhadaeth yw ‘cysylltu cymunedau a gwella llesiant, drwy ysbrydoli pobl i ddarganfod eu hangerdd am griced.’  Mae’r rolau hyn yn cyfrannu’n sylweddol at ein hymdrechion i wneud criced yn ‘gêm i bawb’ ac mae’n rhan o fuddsoddiad cynyddol yn ein nod o wneud criced hyd yn oed yn fwy amrywiol a chynhwysol.

Mae Criced Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyfartal.

Er y byddwn bob amser yn penodi ar sail teilyngdod, byddem yn annog ceisiadau yn arbennig oddi wrth grwpiau a chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ym myd criced – yn enwedig merched neu bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol, neu rai sydd ag anabledd.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl cysylltwch â:

[email protected]  (rôl Gogledd Cymru)

 

 I gael disgrifiad llawn o’r swydd, cliciwch yma .

I wneud cais, anfonwch CV cyfredol at [email protected] .

Y dyddiad cau ar gyfer swydd Gogledd Cymru yw 15fed Rhagfyr 2023

Am fanylion ar ein hymrwymiad i Recriwtio Mwy Diogel gweler yma

 

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play