Y Gymraeg a Criced Cymru

 

Y Gymraeg a Criced Cymru

“Mae Criced Cymru (ynghyd â Chriced Morgannwg) wedi ymrwymo i gynyddu ein defnydd o’r Gymraeg o fewn ein meysydd dylanwad a’n cyfathrebiadau allweddol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Cymru, a Bwrdd Criced Cymru a Lloegr i wella’n cymhwysedd, ein gallu a’n  negeseuon.

Fel un sydd wrthi’n dysgu Cymraeg fy hun, rwy’n gwbl ymwybodol o bwysigrwydd a pherthnasedd defnyddio’r iaith o fewn y gymdeithas, a chyfrifoldeb Criced yng Nghymru i adlewyrchu’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu.

Byddaf yn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau, lle bynnag y bo modd, i gynyddu’n gallu yn y maes hwn, gan greu cyfleoedd i ddangos ein balchder yn ein hunaniaeth Gymraeg.”

Leshia Hawkins, Prif Weithredwr

 

“Cricket Wales (together with Glamorgan Cricket) are committed to increasing our use of the Welsh language within our areas of influence and in key communications.

We are working in partnership with the Welsh Language Commissioner’s Office, the Welsh Sports Association, Sport Wales and the England & Wales Cricket Board, to improve our capacity, capability and messages.

As an active Welsh-learner myself, I am fully cognisant of the importance and relevance of the use of Welsh in society, and Welsh cricket’s responsibility to reflect the communities it serves.

I will ensure we continue, wherever possible, to increase our abilities in this area and create opportunities to amplify our pride in our Welsh identity.”

Leshia Hawkins, CEO

 

Mae Criced Cymru yn un o 39 Bwrdd sy’n rhan o Fwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) ac fe’i cydnabyddir hefyd gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru fel Corff Llywodraethu Cenedlaethol criced yng Nghymru.  Mae ein gweledigaeth yn un syml, sef ‘Criced i gipio dychymyg Cymru’.  Ein nod yw ‘arwain, ysbrydoli a dylanwadu ar dwf, cydraddoldeb a hygyrchedd criced yng Nghymru’.  Rydym yn ymgorfforiad o nifer o sefydliadau criced gwahanol o bob cwr o Gymru, gyda phob un yn rhannu’r un angerdd dros griced.

Mae ein cenhadaeth yn canolbwyntio ar gefnogi amcanion nid yn unig Criced Cymru a Morgannwg, ond hefyd uchelgeisiau’r ECB a Llywodraeth Cymru ‘drwy gysylltu cymunedau a gwella llesiant drwy ysbrydoli pobl i ddarganfod eu hangerdd dros griced.’

Mae Criced Cymru’n cynnwys dros 250 o glybiau, cynghreiriau a chymdeithasau sydd â bron 25,000 o bobl yn cymryd rhan.  Mae’r rhain yn cynnwys:  Clybiau a Chymunedau Criced; Uwch Gynghreiriau; Cynghreiriau Criced Iau; Cymdeithasau Tirmoniaid Criced (CGA); Cymdeithas Swyddogion Criced Cymru; Cymdeithas Genedlaethol Hyfforddwyr Sirol ac ECB Cymru.

 

 

Ein Hamcanion

 1. Datblygu timau a chwaraewyr llwyddiannus
 2. Creu rhwydwaith o leoliadau criced gwych
 3. Adeiladu angerdd gydol oes dros griced
 4. Cael y mwyaf posib i fynychu a darparu profiadau gwych
 5. Diogelu’r gêm ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

   

  Our Objectives
  1. Develop Successful Teams and Players
  2. Create a network of great cricket venues
  3. Build a lifelong passion for cricket
  4. Optimise attendances and provide great experiences
  5. Secure the game for future generations

Cyngor ac adnoddau i glybiau ar ddefnyddio’r Gymraeg / Advice & resources for clubs in using the welsh language

Adnoddau eraill defnyddiol/ Other useful Resources 

amdani-1569.pdf  &  pwyntiau-gweithredu-chwaraeon-sports-action-points-1570.pdf

Y Gymraeg mewn chwaraeon/Welsh language in sport (clubsolutions.wales), encourage your coaches to make use of any Welsh language skills they have whilst coaching.

Gwahoddiad Rhieni All Stars/All Stars Parents’ Invitation                    Gwahoddiad Rhieni Dynamos / Dynamos Parents’ Invitation

 

 

 Cardiau Fflach Criced ar gyfer hyfforddwyr / Cricket Flash Cards for coaches

 

Adnodd Chwarae Chance to Shine / Chance to Shine Play Resources

I gael cyngor ar ariannu ewch i: Chwaraeon Cymru / For advice on funding go to Sport Wales 

 

Fel cyfundrefn dwyieithog, rydym yn dangos ein ymrwymiad i’n iaith frodorol trwy annog hyfforddwyr i arwain fwy o sesiynau trwy’r Gymraeg.

As a bilingual organisation, we’re showing our commitment to our native language by encouraging coaches to deliver more sessions in Welsh.

Mae defnydd o’r iaith Gymraeg yn tyfu a mae 1 allan o bob 5 person sy’n byw yng Nghymru nawr yn medru siarad Cymraeg.

The use of Welsh is growing and one in five people who live in Wales now speak it.

Mae ein ymchwil yn dangos bod dros 17% o’n hyfforddwyr yn siarad Cymraeg a mae’r modiwl yma yn ceisio tyfu’r nifer yna wrth bwysleisio’r elfennau positif o arwain sesiynau dwyieithog.

Our research shows 17% of our coaches speak Welsh and this module aims to grow that number by highlighting the positive aspects of delivering bilingual sessions.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a rydym ni wedi ymrwymo i chwarae’n rhan i gefnogi’r nôd yma.

The Welsh Government has an ambitious target of 1m Welsh speakers by 2050 and we’re committed to playing out part in making that a reality.

 

Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, rydym wedi creu modiwl hyfforddi dwyieithog i fod o gymorth i hyfforddwyr sy’n awyddus i ddarparu sesiynau yn y ddwy iaith.

So, with the help of the Welsh Government, we've created this bilingual coaching module to help coaches keen to deliver sessions in both languages. 

Welsh Language Cricket Coaching Resource

Cricket terminology

 

Tudalennau diogelu:

Pryderu am rywbeth?  https://cricketwales.org.uk/reporting-a-concern

Cysylltiadau Allweddol  https://cricketwales.org.uk/key-contacts

Safeguarding pages:

Got a concern?  https://cricketwales.org.uk/reporting-a-concern

Key Contacts  https://cricketwales.org.uk/key-contacts

 

 

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners