We are hiring Street Cricket Coaches!

|

With the help of Chance to Shine Street we have an exciting new opportunity to start the first Street Cricket Project in Wales.

Street cricket aims to offer access to cricket in disadvantaged communities where there is a lack of accessible provision. The key aims are:-

  • engaging 16–24-year-old young people in cricket;
  • to work closely with local communities to inspire regular participation;

We require coaches to run two initial centres in central Cardiff - Grangetown and Newport - Pillgwenlly

The coaching roles will run between June and August on a 10 hour a week basis.

The full job description is here

To apply send a brief CV to [email protected] by 2nd June 2022

 

Gyda chymorth ‘Chance to Shine Street’, mae cyfle cyffrous newydd gyda ni i ddechrau’r Prosiect Criced Stryd cyntaf yng Nghymru.

Nod Criced Stryd yw cynnig mynediad i griced i gymunedau difreintiedig lle mae diffyg darpariaeth hygyrch. Y prif nodau yw:-

  • denu pobl ifanc 16–24 oed i chwarae criced;
  • gweithio’n agos â chymunedau lleol i ysbrydoli cyfranogiad rheolaidd;

Mae angen hyfforddwyr arnon ni i redeg dwy ganolfan gychwynnol, y naill yng nghanol Caerdydd - Grangetown a’r llall yng Nghasnewydd – Pilgwenlli

Bydd y rolau hyfforddi ar waith rhwng Mehefin ac Awst, am 10 awr yr wythnos.

Mae’r swydd-ddisgrifiad llawn yma

I ymgeisio, anfonwch CV byr at [email protected] erbyn 2il Mehefin 2022

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play