Schools' Competitions Coordinator Vacancy (SE Wales)

|

A vacancy has arisen within Cricket Wales for a Schools' Competitions Organiser (Southeast Wales) to lead the successful delivery of the below competition in Wales.

Cricket Wales is the National Governing Body for junior and senior recreational cricket in Wales and exists to lead, inspire and influence the Growth, Quality and Accessibility of Cricket in Wales. Our vision is ‘Cricket capturing the imagination of Wales.’   We are also commmitted to Safer Recruitment - For further details, please see here

This is a casual role working mainly between February – July 2023. Please find below a job description and person specification links.   To find out more about the role contact [email protected] 

To apply, please forward a CV and covering letter which shows your relevant experience to Sandie Keane [email protected]

Closing date for applications – 4th February 2023

For more information click here

 Cricket Wales is committed to providing equitable opportunities. While we will always appoint on merit, we would particularly encourage applications from under- represented groups and communities in cricket – especially female or ethnically diverse people, or those who identify as having a disability.

 

Mae swydd wag wedi codi yn Criced Cymru am Drefnydd Cystadlaethau Ysgolion (De-ddwyrain Cymru) i arwain y gwaith o gynnal y gystadleuaeth isod yng Nghymru yn llwyddiannus.

Criced Cymru yw'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer criced hamddenol iau a hŷn yng Nghymru, ac mae'n bodoli i arwain, ysbrydoli, a dylanwadu ar Dwf, Ansawdd a Hygyrchedd Criced yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw ‘i Griced gipio dychymyg Cymru.’  

Rôl dros dro yw hon, yn gweithredu'n bennaf rhwng mis Chwefror a mis Gorffennaf 2023. Isod, mae dolenni i swydd-ddisgrifiad a manyleb person.   I gael gwybod mwy am y rôl, cysylltwch â [email protected] 

I ymgeisio, dylech anfon CV a llythyr esboniadol sy'n dangos eich profiad perthnasol at Sandie Keane [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 4 Chwefror 2023

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

Am fanylion am ein hymrwymiad i Recriwtio Mwy Diogel, gweler yma

 Mae Criced Cymru yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd teg. Er y byddwn ni bob amser yn penodi yn ôl teilyngdod, byddem yn annog ceisiadau gan grwpiau a chymunedau sydd wedi'u tangynrychioli mewn criced – yn arbennig pobl fenywaidd neu bobl o ethnigrwydd amrywiol, neu bobl sy'n ystyried bod ganddynt anabledd.

Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play