Interested in Pathway Coaching?

|

Cricket Wales are always on the lookout for dedicated, aspirational and inspriational coaches to get involved in pathway coaching within the regional programme, to help develop the next generation of cricketers. For anyone interested in finding out more, the key information can be found below (Welsh further down also)!

 

REGIONAL COACHING OPPORTUNITIES

Regional coaches are responsible for developing boys and girls (U10-U15) to a high standard during their winter and summer programmes. A coach’s role is a crucial one in ensuring that players have a positive experience of playing within their region.

JOB DESCRIPTION (supported by regional pathway lead):

 • Coach a regular 2hr slot (or more if desired and available) across the 14 week winter programme (November – March)
 • Assist with the selecting of squads and teams for summer fixtures, liaising with the Team Manager
 • Attend coach CPD events.
 • Provide regular and ongoing feedback to players
 • Where required, lead or assist a regional team in the summer (approximately 7-11 games)
 • Responsible for the appearance of your players.
 • Responsible for equipment including first aid kit.
 • Responsible for warm up’s & pre-match preparations.
 • Brief team on the aims of the game and any objectives
 • Ongoing communications with players before, during and after the game Assign roles to the team members                            *Coaching could be across a number of locations dependent on need – to be agreed.

RENUMERATION:

£14.51 per hour (L2/Core Coach) + 25p travel expenses

£16.81 per hour (L3/Advanced Coach) + 25p travel expenses

£120 day rate for match day coaching + 25p travel expenses 

QUALIFICATIONS AND CHECKS REQUIRED:

 • Minimum of a Level 2 (Core) qualified cricket coach.
 • ECB DBS (formally CRB) clearance certificate.
 • A valid First Aid certificate (completed within three years).
 • A valid ECB e-learning Safeguarding module certificate (completed within three years).

WHAT YOU WILL GET OUT OF IT:

Our aim is to help produce not only good cricketers, but also good people. We hope that all coaches get a feeling of fulfilment and satisfaction by playing a major part in enabling young people to experience something special and helping them improve and enjoy their experience. You will feel part of two teams: your own group of players and also the Cricket Wales family.

PROFESSIONAL CONDUCT

Regional coaches are expected to adhere to the Cricket Wales coaches code of conduct (https://cricketwales.org.uk/codes-of-conduct), in addition the expectations set out in the Cricket Wales staff handbook and social media policy (provided upon induction).

SAFER RECRUITMENT

For details on our commitment to Safer Recruitment please see here

SAFEGUARDING

Cricket Wales believes that Safeguarding is an essential element that is central to all we do. Every, child, young person and adult have the right to feel safe and included in all that they do, and this means ensuring we have the right people working within our organisation by following a robust safe recruitment process. Cricket Wales strive to make cricket in Wales a safe and enjoyable place for ‘everyone’ to experience at all levels of the game.

Cricket Wales is committed to providing equitable opportunities. While we will always appoint on merit, we would particularly encourage applications from under- represented groups and communities in cricket – especially female, ethnically diverse people, or those with a disability.

ELIGIBILITY

You must be based and hold the right to work, in the UK to apply for this position.

HOW TO APPLY

Click HERE to complete an Application Form. This needs to be sent to [email protected] 

*Contact your Regional Pathway Lead, or Head of Talent Pathway Matt Dando-Thompson ([email protected]) for an informal conversation about coaching in the pathway:

Head of Women & Girls: Aimee Rees ([email protected])

Cricket Wales East: Ian Williams ([email protected]

Cricket Wales South: Andrew Walker ([email protected])

Cricket Wales North: Sam Painter ([email protected]

Cricket Wales West: Andrew Walker ([email protected])

 

******* WELSH VERSION ******

 

CYFLEOEDD HYFFORDDI RHANBARTHOL

Mae hyfforddwyr rhanbarthol yn gyfrifol am ddatblygu bechgyn a merched (D10-D15) hyd at safon uchel yn ystod eu rhaglenni haf a gaeaf.  Mae rôl hyfforddwr yn un hanfodol o ran sicrhau bod chwaraewyr yn cael profiad positif o chwarae o fewn eu rhanbarth.

DISGRIFIAD O’R SWYDD (GYDA CHYMORTH Y SWYDDOG LLWYBRau talent RHANBARTHOL):

 • Hyfforddi slot 2 awr rheolaidd (neu ragor os yn dymuno ac ar gael) ar draws y rhaglen aeaf 14 wythnos (Tachwedd-Mawrth)
 • Helpu i ddewis sgwadiau a thimau ar gyfer gemau’r haf, gan gydweithio â’r Rheolwr Tîm.
 • Mynychu digwyddiadau hyfforddiant DPP.
 • Rhoi adborth rheolaidd a pharhaus i chwaraewyr
 • Lle bo angen, arwain neu helpu tîm rhanbarthol yn yr haf (tua 7-11 o gemau)
 • Yn gyfrifol am sut mae eich chwaraewyr yn edrych.
 • Yn gyfrifol am yr offer, gan gynnwys y cit cymorth cyntaf.
 • Yn gyfrifol am sesiynau cynhesu a pharatoi cyn gemau.
 • Briffio’r tîm ar nodau’r gêm ac unrhyw amcanion
 • Cyfathrebu’n barhaus â chwaraewyr cyn, yn ystod, ac ar ôl y gêm
 • Pennu rolau i aelodau’r tîm
 •  
 • GALL YR HYFFORDDI FOD AR DRAWS NIFER O LEOLIADAU, YN ÔL YR ANGEN – I’W cYTUNO.

TÂL:

£14.51 yr awr (L2/Hyfforddwr Craidd) + 25c costau teithio

£16.81 yr awr (L3/Hyfforddwr Uwch) + 25c costau teithio

£120 y dydd am hyfforddiant diwrnod gêm

CYMWYSTERAU A GWIRIADAU GOFYNNOL:

 • Hyfforddwr criced cymwysedig Lefel 2 (Craidd) man lleiaf.
 • Tystysgrif DBS (CRB gynt) Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB).
 • Tystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys (wedi’i derbyn o fewn y tair blynedd diwethaf).
 • Tystysgrif ddilys modiwl e-ddysgu’r ECB ar Ddiogelu (wedi’i derbyn o fewn y tair blynedd diwethaf).

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r profiad:

Ein nod yw helpu i gynhyrchu nid yn unig cricedwyr da, ond pobl dda yn ogystal.  Rydym yn gobeithio bod hyfforddwyr yn cael teimlad o gyflawniad a boddhad o chwarae rhan fawr yn y gwaith o alluogi pobl ifanc i brofi rhywbeth arbennig, a’u helpu i wella a mwynhau eu profiadau.  Byddwch yn teimlo’n rhan o ddau dîm:  eich grŵp chi o chwaraewyr, a hefyd teulu Criced Cymru.

Ymddygiad proffesiynol

Disgwylir i hyfforddwyr rhanbarthol gadw at god ymddygiad hyfforddwyr Criced Cymru (https://cricketwales.org.uk/codes-of-conduct), yn ogystal â’r disgwyliadau a osodir yn llawlyfr staff Criced Cymru a’r polisi cyfryngau cymdeithasol (a ddarperir yn ystod y cyfnod sefydlu).

RECRIWTIO MWY DIOGEL

I gael manylion am ein hymrwymiad i recriwtio mwy diogel gweler yma

diogelu

Mae Criced Cymru yn credu bod Diogelu yn elfen hanfodol sy’n ganolog i bopeth a wnawn.  Mae gan bob plentyn, person ifanc ac oedolyn yr hawl i deimlo’n ddiogel, a chymryd rhan lawn ym mhopeth a wnânt, ac mae hynny’n golygu sicrhau ein bod â’r bobl iawn yn gweithio o fewn ein sefydliad, drwy ddilyn proses recriwtio gadarn a diogel.  Mae Criced Cymru’n gwneud ei orau glas i wneud criced yng Nghymru’n lle diogel a phleserus i ‘bawb’ allu chwarae’r gêm ar bob lefel. 

Mae Criced Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyfartal.  Er y byddwn bob amser yn penodi ar sail teilyngdod, byddem yn annog ceisiadau yn arbennig gan grwpiau a chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ym myd criced – yn enwedig merched neu bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol, neu rai sydd ag anabledd.

CYMHWYSEDD

Rhaid ichi fod yn byw ac yn meddu ar yr hawl i weithio yn y DU i wneud cais am y swydd hon.

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play