Work for Cricket Wales - SAGE Accounts Role Available

|

Sage Book-Keeper & Accounts Officer (Part-time – 3 days per week)

Office Location – Sophia Gardens Stadium, Cardiff (Remote working or flexible location considered)

 

Owing to retirement, an opportunity has arisen to join Cricket Wales’ team as a Book-Keeper (Sage) & all-round Accounts Officer.

Reporting to the Chief Executive Officer and being responsible for all main book-keeping, banking and accounts administration, you will offer a business-critical end-to-end service that administers and handles all invoices, payments, book-keeping, reconciliations, pensions and payroll administration (payroll services outsourced).

You will also provide customer service internally to resolve accounting queries and support the CEO and senior management with finance reports from Sage.

Key Responsibilities

 • All round book-keeping to ensure invoices (in & out), income and salary information is recorded on a monthly basis.
 • Record Budget information
 • Produce monthly management accounting and any ad hoc reports for Senior Management.
 • Ensure Bank Accounts are reconciled on a monthly basis.
 • Maintain, and update as appropriate, master monthly payroll spreadsheet to provide the monthly payroll data to outsourced suppliers.
 • Check and authorise monthly payroll data provided by outsourced supplier.
 • Analyse and post Payroll data onto SAGE on a monthly basis.
 • With the help of budget holders, ensure all invoices are coded accurately and use On-Line Banking system to pay invoices in a timely manner.
 • Liaise with CEO and Finance Director with regards to Board & Finance Sub-committee reporting.
 • Liaise with Accountancy company on any queries and management reports
 • Liaise with External Auditors

 

Skills / Experience Sought:

 • Experience of Sage is essential; ideally Advanced Book-Keeping and report generating.
 • Significant experience of all round book-keeping, reconciliations, invoice coding, payments, pensions and payroll (administration) is essential.
 • Ideally Finance eg AAT qualified.
 • Experience of dealing with auditors
 • Experience of a digital/app-based expenses system would be desirable but not essential.
 • An experience of working in sport, especially cricket, would be advantageous but is not critical.

Attributes

 • Attention to detail is the most critical skill in this role
 • Good customer service skills will also be required as this role will involve internal and external query resolution.
 • The successful candidate will be a self-starter and be motivated to work independently
 • Welsh language skills are desirable, but not essential.
 • An interest in or understanding of cricket would be helpful but is not essential.

Remuneration:

This role is 3 days per week and attracts a pro rata salary of up to £22,000.

To Apply:

Please submit your CV, covering letter, detailing your current salary and expectations and where you saw this role advertised to: [email protected]

Closing date: 5pm, Friday 4th March 2022

Interviews to be held in mid-March

Start date: ideally April to allow for a full handover/induction.

A job description is available here. Ac yn Gymraeg yma.

 

A Part-Time Administrator/Board Secretary position will also become available shortly;  For an appropriate candidate with Company / Board secretarial experience/skills, as well as Sage Book-keeping, an up to 5-day per week position could be considered, if it suits all parties.

Please do flag in your application if you would like to be considered for the 3-day Sage role only, or a 5-day pw role, to include additional admin responsibilities.

 

Fersiyn Cymraeg:

Llyfrifwr a Swyddog Cyfrifon Sage

(Rhan-amser – 3 diwrnod yr wythnos)

Lleoliad* – Stadiwm Gerddi Sophia, Caerdydd

*Ystyrir gweithio o bell neu leoliad hyblyg

Yn sgil ymddeoliad, mae cyfle wedi codi i ymuno â thîm Criced Cymru fel Ceidwad Cyfrifon (Sage).

Gan adrodd i’r Prif Weithredwr a bod yn gyfrifol am yr holl waith cadw llyfrau, bancio a gweinyddu cyfrifon, byddwch yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr sy’n bwysig i’r busnes, gan weinyddu a delio â’r broses anfonebu, taliadau, cadw llyfrau, cysoni, pensiynau a gweinyddu’r gyflogres (mae gwasanaethau’r gyflogres ar gontract allanol).

Byddwch hefyd yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid mewnol i ddatrys ymholiadau cyfrifyddol a chynorthwyo’r Prif Weithredwr a’r uwch dîm rheoli gydag adroddiadau ariannol gan Sage.

Cyfrifoldebau Penodol

 • Cadw cyfrifon cyffredinol i sicrhau bod gwybodaeth am anfonebau (i mewn ac allan), incwm a chyflogaeth yn cael ei chofnodi’n fisol
 • Cofnodi gwybodaeth gyllidol
 • Cynhyrchu adroddiadau rheoli cyfrifon misol ac unrhyw adroddiadau eraill ad hoc ar gyfer yr Uwch Dîm Rheoli
 • Sicrhau bod Cyfrifon Banc yn cael eu cysoni’n fisol
 • Cadw, a diweddaru fel bo’n briodol, prif gopi o daenlen cyflogres fisol i ddarparu data cyflogres misol i gyflenwyr allanol
 • Gwirio ac awdurdodi data cyflogres misol a ddarperir gan gyflenwr allanol
 • Dadansoddi a phostio data Cyflogres ar SAGE yn fisol
 • Gyda chymorth deiliaid cyllideb, sicrhau bod anfonebau wedi’u codio’n gywir, a defnyddio system Bancio Ar-lein i dalu anfonebau mewn da bryd
 • Cydgysylltu â’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Cyllid ynghylch adroddiadau’r Bwrdd a’r Is-bwyllgor Cyllid
 • Cydgysylltu â’r cwmni Cyfrifeg ynghylch unrhyw ymholiadau ac adroddiadau rheoli
 • Cydgysylltu ag Archwilwyr Allanol

 

Sgiliau / Profiad:

 • Mae profiad o Sage yn hanfodol: yn ddelfrydol Cadw Cyfrifon a chynhyrchu adroddiadau Lefel Uwch
 • Mae profiad sylweddol o gadw cyfrifon cyffredinol, cysoni, codio anfonebau, taliadau, pensiynau a (gweinyddu’r) gyflogres yn hanfodol
 • Yn ddelfrydol â chymhwyster Cyllid e.e. Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT)
 • Profiad o ddelio ag archwilwyr
 • Byddai profiad o system dreuliau ddigidol sy’n defnyddio ap yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol
 • Byddai profiad o weithio ym myd chwaraeon, yn enwedig criced, yn fantais ond nid yw’n hanfodol

Rhinweddau

 • Sylw i fanylder yw’r sgil mwyaf hanfodol ar gyfer y rôl hon
 • Bydd angen sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da oherwydd bydd y rôl yn golygu datrys ymholiadau mewnol ac allanol
 • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llawn cymhelliad ac yn gallu gweithio’n annibynnol
 • Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol, er ddim yn hanfodol
 • Byddai diddordeb mewn, neu ddealltwriaeth o griced o gymorth, er ddim yn hanfodol.

Cyflog

Mae’r swydd yn un 3 diwrnod yr wythnos a chynigir cyflog o hyd at £22,000 (pro rata)

 

I wneud cais:

Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol yn rhoi manylion eich cyflog presennol a’ch disgwyliadau at [email protected]

Dyddiad cau: 5pm, Dydd Gwener 4ydd Mawrth 2022

Cynhelir cyfweliadau ganol Mawrth.

Dyddiad cychwyn:  yn ddelfrydol Ebrill, i ganiatáu cyfnod sefydlu/trosglwyddo llawn

 

Bydd swydd Gweinyddwr/Ysgrifennydd Rhan-amser ar gyfer y Bwrdd ar gael ym Mehefin hefyd – ar gyfer ymgeisydd priodol sydd â sgiliau/profiad o fod yn ysgrifennydd Cwmni/Bwrdd, yn ogystal â Chadw Cyfrifon Sage.  Gellir ystyried swydd hyd at 5 diwrnod yr wythnos, os yw hynny’n siwtio’r naill ochr a’r llall.

 

 

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play