How to Use Welsh in Your Social Media Announcements

|

Many clubs now use their own templates to create social media announcements about upcoming fixtures or last weekend’s results.

With a similar approach and the confidence of the correct use of Welsh, clubs could post these updates with a bilingual offer. This means that a club could post out in English and similarly in Welsh.

A series of templates have been created via an editable Microsoft PowerPoint slide deck. These can be amended with your own logos/ colour scheme, or just copied and edited to suit you.

Examples include:

  • This Weekend’s Fixtures
  • Team sheets 1sts, 2nds, 3rds, 4ths
  • Results
  • Standard cricket terms

To access these slides, click here .

Using social media has been a powerful way of broadcasting the good work a club does in its town and community. Why not extend your reach and influence even more people with these common posts in the Welsh Language as well?

Some of the common platforms clubs use to create their own look are

Mae llawer o glybiau bellach yn defnyddio eu templedi eu hunain i greu cyhoeddiadau cyfryngau cymdeithasol am gemau sydd ar ddod neu ganlyniadau'r penwythnos diwethaf.

Gyda dull tebyg a hyder eich bod yn defnyddio’r Gymraeg yn gywir, gall clybiau bellach bostio'r diweddariadau hyn yn ddwyieithog. Mae hyn yn golygu y gallai clwb bostio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae cyfres o dempledi wedi’u llunio drwy ddec sleidiau Microsoft PowerPoint y mae modd eu golygu. Gellir addasu'r rhain gyda'ch logos/cynllun lliw eich hun, neu dim ond eu copïo a'u golygu er mwyn eu gwneud yn addas i chi.

Dyma rai enghreifftiau:

  • Gemau’r penwythnos yma
  • Taflenni tîm 1af, 2il, 3ydd, 4ydd
  • Canlyniadau
  • Termau criced safonol

Cliciwch yma i gael gweld y sleidiau hyn .

Mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ffordd bwerus o ledaenu'r gwaith da y mae clwb yn ei wneud yn ei dref a'i gymuned. Beth am ymestyn eich cyrhaeddiad a dylanwadu ar hyd yn oed mwy o bobl gyda'r negeseuon cyffredin hyn yn y Gymraeg hefyd?

Dyma rai o'r platfformau cyffredin y mae clybiau'n eu defnyddio i greu eu gwedd eu hunain

 

 

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play