Datganiad Criced Cymru, 25ain Tachwedd

|

Cwrddodd Bwrdd Criced Cymru ddoe i drafod yr honiadau a’r datgeliadau diweddar am hiliaeth ym myd criced.

Roedd y Cyfarwyddwyr yn unfrydol yn eu cefnogaeth i’r egwyddorion a’r ymrwymiadau a gynigiwyd gan bartneriaid Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB), yn dilyn y cyfarfod ‘All-Game’ yn yr Kia Oval yr wythnos diwethaf.

Yn ogystal ag ymrwymo i fabwysiadu’n llwyr y mesurau a gynigiwyd, ail-bwysleisiodd Criced Cymru ei bolisi ‘goddef dim’ tuag at hiliaeth a gwahaniaethu yn ei holl ffurfiau.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn egwyddor llywodraethu hirsefydlog i’n Bwrdd a’n sefydliad; mae crynodeb o’n gwaith a’n huchelgais ar gael yma. Ar 19eg Tachwedd, cynhaliodd gweithredwyr a Chadeiryddion is-bwyllgorau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Criced Cymru a Chriced Morgannwg weithdy ar y cyd â phrif randdeiliaid a darpar bartneriaid, i drafod ein cynlluniau, a dysgu am arfer gorau gan arbenigwyr yn y maes, oddi mewn ac oddi allan i chwaraeon.

Byddwn yn parhau gyda’r gwaith hwn o ddifrif, gyda’n gilydd, dros yr wythnosau, misoedd a blynyddoedd sydd i ddod, gan sicrhau bod ein staff a’n gwirfoddolwyr yn derbyn yr addysg, hyfforddiant a chymorth sydd ei angen arnynt i alluogi’n gêm i barhau i symud ymlaen. 

 

Meddai Cadeirydd Criced Cymru, Jennifer Owen Adams,  “Mae’n foesol hanfodol ein bod yn symud yn gyflym ac mewn ffordd bendant i unioni’r camau a ddaeth i’r amlwg yn ddiweddar, ac yn ddiau nifer o brofiadau a storïau eraill sydd heb eu hadrodd – ac mae’n gyfrifoldeb ar bawb i wneud hynny.

“Mae gwneud yn well na dweud.  Rhaid inni sefydlu’r ymddygiad a’r gweithredoedd sydd eu hangen i roi gwirionedd i’n gwaith, a chael effaith ar draws y rhwydwaith criced.  Rhaid inni fod yn fwy na ’siop siarad’.

“Byddwn yn llwyddo i symud ymlaen drwy newid ein diwylliant;  yn y bôn, ymddygiad sy’n gyfrifol am newid ein diwylliant; mae strategaethau ac egwyddorion yn hwyluso hynny, ond dydyn nhw ddim yn ddigon ynddyn nhw’u hunain.  Byddwn yn sefydlu’r mathau iawn o ymddygiad wrth inni fynd o gwmpas ein gwaith – ac yn ‘codi llais’ pan welwn ni eraill yn methu â gwneud hynny.

“Mae cadw’n dawel am hiliaeth neu unrhyw ffurf ar wahaniaethu’n gyfystyr â chydsynio iddo.

“Byddwn yn sicrhau ein bod yn gyfrifol am y cynnydd a wnawn o ran y camau a gytunwyd gan Y Gêm, a byddwn yn parhau i arwain, a chael gwared ag unrhyw ymddygiad sy’n ymyleiddio, neu’n gwahaniaethu o fewn ein gêm.

“Ein hamrywiaeth yw ein nerth, a byddwn yn sicrhau bod y neges hon yn atseinio ar draws y gêm yng Nghymru.”

Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play
Let us know what you think about Cricket in Wales

How do you feel about Cricket in Wales at the moment?

What's is good that we should celebrate?

What is not so good that we should improve?

Please share your thoughts by emailing [email protected] 

Diolch!