Cymreigio a chynnal Cymreictod criced ledled Cymru

|

Gareth Lanagan, sy’n Aelod o Fwrdd Criced Cymru, sy’n trafod ymdrechion corff llywodraethu’r gamp i gefnogi clybiau yng Nghymru i ddefnyddio’r Gymraeg fel bod y gamp yn parhau mor berthnasol ag erioed i Gymry Cymraeg ar lawr gwlad…

Mae Criced Cymru yn hynod falch o’n hunaniaeth Gymreig ac wedi ymrwymo i warchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, ’rydym wedi penodi grŵp o bobl angerddol o deulu Criced yng Nghymru i’n helpu i lunio ein hymdrechion ymhellach yn y maes hwn, er mwyn sicrhau bod Criced yng Nghymru yn parhau i fod mor berthnasol ag erioed i siaradwyr Cymraeg, ac i gefnogi ein clybiau i gael yr hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gweithgareddau, os dymunant.

Mae’r grŵp yn cynnwys unigolion o bob rhan o Gymru:

  • Carys Stallard (Clwb Criced Vale, ger Pen-y-bont ar Ogwr),
  • Rhodri Jones (CC Creigiau, ger Caerdydd),
  • Richard Jeffries (CC Panteg, Torfaen),
  • Dr Meilyr Emrys (Aelod Annibynnol, Caernarfon),
  • Helen Gwenllian (CC Bronwydd, Sir Gaerfyrddin),
  • Llinos Hill (CC Conwy),
  • Ben Roberts (CC Pontarddulais, ger Abertawe),
  • Rhys Pritchard (CC Bethesda, Gwynedd).

Bydd Criced Cymru yn cydweithio â Morgannwg ar y gwaith yma ac i hwyluso hynny, bydd Tegid Phillips – sy’n aelod o brif garfan y sir – yn rhan o’r grŵp hefyd. Mae Tegid yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf ac fe fydd hi’n hyfryd cael cricedwr proffesiynol yn ymwneud yn uniongyrchol â’n gwaith i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg o fewn y gamp.

’Rydym wedi bod yn gweithio’n frwd â Chomisiynydd y Gymraeg ers sawl blwyddyn ac felly ’rydym eisoes yn ceisio amlygu ein hymdrechion a’n huchelgeisiau mewn perthynas â chefnogi a defnyddio’r Gymraeg ar draws ein busnes. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y Gymraeg mewn chwaraeon a’n rôl i helpu i gyflawni nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Trwy’r prosiect hwn, rydym yn gobeithio, ymhen amser, y bydd y Gymraeg yn dod yn rhan hyd yn oed fwy cynhenid a naturiol o griced ledled Cymru.

Dywedodd Leshia Hawkins, Prif Weithredwr Criced Cymru, am y grŵp:

“Fel un sydd wrthi’n dysgu Cymraeg fy hun, rwy’n gwbl ymwybodol o bwysigrwydd a pherthnasedd defnyddio’r iaith o fewn y gymdeithas, a chyfrifoldeb Criced Cymru i adlewyrchu’r cymunedau mae’n gwasanaethu. Byddaf yn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau, lle bynnag y bo modd, i gynyddu’r gallu yn y maes hwn, gan greu cyfleoedd i ddangos ein balchder yn ein hunaniaeth Gymraeg. Nod y grŵp yw annog cyfranogiad a chynrychiolaeth o bob lefel o griced a gallu i siarad yr iaith, er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyfarfod ag anghenion siaradwyr Cymraeg o fewn criced yng Nghymru. Rydw i’n ddiolchgar i’r aelodau sydd wedi gwirfoddoli i fod yn rhan o’r grŵp ac mi ydwyf yn gyffrous am y cyfleoedd a’r allbynnau sydd o’n blaenau ni.”

Cyfarfu Grŵp Cymraeg Criced Cymru am y tro cyntaf ar nos Fawrth, Mawrth 10 a dywedodd un o’r aelodau, Dr Meilyr Emrys, yn dilyn y cyfarfod cychwynnol hwnnw:

“Ynghyd â chadarnhau bod Criced Cymru eisoes yn ymrwymedig i’r iaith, mae sefydlu’r grŵp hwn hefyd yn creu cyfle cyffrous i fynd ati i gynyddu defnydd y Gymraeg o fewn y gamp yng Nghymru. Mwynheais gyfarfod cyntaf y Grŵp Cymraeg yn fawr: ’roedd hi mor braf gweld cymaint o frwdfrydedd ynglŷn â’r iaith gan unigolion sy’n ymwneud â chriced ym mhob cwr o’r wlad. Mae’n amlwg, yn barod, bod gan yr aelodau nifer o syniadau diddorol ac addawol ynglŷn â hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y gamp. Gwych hefyd oedd clywed cyflwyniad cadarnhaol gan Mark Frost (sef Rheolwr Datblygu Criced Cymru), wnaeth arddangos bod y sefydliad (a chlwb Morgannwg) eisoes wedi dechrau cymryd camau pendant i gynyddu defnydd y Gymraeg. Nid yw’r grŵp hwn yn dechrau o ddim felly: mae’n amlwg bod seiliau clir wedi cael eu gosod yn barod.”

 

Cyhoeddwyd gyntaf ar Golwg360/First published on Golwg360

https://golwg.360.cymru/chwaraeon/criced

 

Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play
Let us know what you think about Cricket in Wales

How do you feel about Cricket in Wales at the moment?

What's is good that we should celebrate?

What is not so good that we should improve?

Please share your thoughts by emailing [email protected] 

Diolch!