Cricket Wales and Glamorgan CCC - Proud to use the Welsh language

|

 

A brand-new initiative to help promote use the Welsh language in sport is being launched this week.

Cricket Wales and Glamorgan County Cricket Club will be launching a range of activities to encourage the use of the Welsh language during Friday’s home NatWest T20 Blast game against Somerset.

To help fans participate in Welsh, flash cards will be available at the game listing Welsh language cricket terminology, as well as being available to download for those who can’t make the game. 

 http://www.cricketwales.org.uk/admin/admin_downloads.aspx (Flash Cards)

There’ll also be a range of Welsh cricket and other sports activities for fans to get involved with during the game, the big screen will display bilingual messages and the Heno programme for S4C will broadcast live from the ground.

As part of Cricket Wales’ ongoing commitment to bilingualism, a new cricket Assistant course has been designed and created to provide coaches with the tools and resources to deliver parts, some or all of their sessions bilingually or in Welsh.

The first course of this kind will be held in Menai Bridge on 27th July. Please contact [email protected] for more information.

Through the information collected by the annual club audit, information on the Cricket Wales’ club directory page will include updates on Welsh language provisions so players and parents know which clubs provide opportunities bilingually.

Both organisations have worked in partnership with the Welsh Language Commissioner to develop resources designed to support coaches and clubs to use the language more often and easily.

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/canllawiau/Pages/amdani%21.aspx

This comes on the back of Cricket Wales’ contribution to the Welsh Language Commissioner’s Amdani! package which provides practical support to clubs to develop bilingual sports opportunities.   

Meri Huws, Welsh Language Commissioner said: “Glamorgan CCC and Cricket Wales’ contribution to the Amdani! resource was invaluable. Using evidence and case studies, the resource promotes the benefits of using the Welsh language to sports organisations. It is great to see them going ahead with plans to deliver Welsh language training and supporting resources for coaches.”

Aled Lewis, Welsh language ambassador for Cricket Wales added: “I’m delighted that Cricket Wales and Glamorgan CCC are able to lead the way in promoting bilingualism in sport. It’s about giving players, coaches and fans alike the choice and resources to participate in their preferred language, but also about promoting the fact that we’re delighted to work with other Welsh organisations and proud to be Welsh.”

Glamorgan Cricket face Somerset in a crucial NatWest T20 Blast game on Friday 22 July, 7pm. For more information or ticket enquiries, visit: www.glamorgancricket.com

Criced Cymru a Chlwb Criced Sir Morgannwg – Yn falch i ddefnyddio’r iaith Gymraeg

Mae menter newydd sbon i helpu i hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg mewn chwaraeon yn cael ei lansio yr wythnos hon.

Bydd Criced Cymru a Chlwb Criced Sir Morgannwg yn lansio amrywiaeth o weithgareddau i annog y defnydd o'r iaith Gymraeg yn ystod gêm Blast T20 cartref yn erbyn Gwlad yr Haf dydd Gwener.

Er mwyn helpu cefnogwyr gymryd rhan trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog, bydd cardiau fflach ar gael yn y gêm sy’n rhestru terminoleg criced yn yr iaith Gymraeg, yn ogystal â bod ar gael i'w lawrlwytho ar gyfer y rhai sydd methu ddod i wylio’r gêm. 

 http://www.cricketwales.org.uk/admin/admin_downloads.aspx  (Flash Cards)

Hefyd bydd yna ystod o weithgareddau criced Cymreig a chwaraeon eraill i gefnogwyr i gymryd rhan ynddo yn ystod y gêm, bydd y sgrin fawr yn dangos negeseuon dwyieithog a bydd rhaglen S4C, Heno, yn darlledu'n fyw o'r cae.

Fel rhan o ymrwymiad parhaus Criced Cymru i ddwyieithrwydd, mae cwrs Cynorthwyydd criced newydd wedi ei chynllunio a'i chreu i ddarparu hyfforddwyr gyda'r offer a'r adnoddau i ddarparu rhannau neu bob rhan o'u sesiynau yn ddwyieithog neu yn Gymraeg.

Bydd y cwrs cyntaf o'i fath yn cael ei chynnal ym Mhorthaethwy ar 27ain o Orffennaf.Cysylltwch â [email protected] am ragor o wybodaeth.

Drwy'r wybodaeth a gesglir gan yr archwiliad clwb blynyddol, bydd gwybodaeth ar dudalen cyfeirlyfr clybiau Criced Cymru yn cynnwys diweddariadau ar ddarpariaethau iaith Gymraeg fel bod chwaraewyr a rhieni yn gwybod pa glybiau sy’n darparu cyfleoedd yn ddwyieithog.

Mae'r ddau sefydliad wedi gweithio mewn partneriaeth gyda'r Comisiynydd Iaith Gymraeg i ddatblygu adnoddau i gefnogi hyfforddwyr a chlybiau i ddefnyddio'r iaith yn amlach ac yn hawdd.

Daw hyn ar gefn cyfraniad Criced Cymru i gynhyrchaid pecyn Amdani! y Comisiynydd y Gymraeg, pecyn sy'n rhoi cymorth ymarferol i glybiau i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon dwyieithog.

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/canllawiau/Pages/amdani%21.aspx

Dywedodd Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg: "Roedd cyfraniad Criced Cymru a Chlwb Criced Sir Morgannwg i'r adnodd Amdani! yn amhrisiadwy. Gan ddefnyddio tystiolaeth ac astudiaethau achos, mae'r adnodd yn hyrwyddo manteision defnyddio'r Gymraeg i sefydliadau chwaraeon. Mae'n wych eu gweld nhw'n bwrw ymlaen â chynlluniau i ddarparu hyfforddiant drwy’r iaith Gymraeg ac adnoddau ategol ar gyfer hyfforddwyr."

Ychwanegodd Aled Lewis, llysgennad Gymraeg ar gyfer Criced Cymru: "Rwy'n falch iawn bod Criced Cymru ac Criced Morgannwg yn gallu arwain y ffordd wrth hyrwyddo dwyieithrwydd mewn chwaraeon. Mae'n ymwneud â rhoi dewis a’r adnoddau i chwaraewyr, hyfforddwyr a chefnogwyr i gymryd rhan yn eu iaith dewisol, ond hefyd am hyrwyddo'r ffaith ein bod yn falch iawn o weithio gyda sefydliadau eraill yng Nghymru ac yn falch o fod yn Gymraeg."  

Mae Clwb Criced Sir Morgannwg yn gwynebu Gwlad yr Haf yn y gêm T20 Blast nesaf ar ddydd Gwener 22ain o Orffennaf. Am fwy o wybodaeth neu am ymholiadau tocynnau, ewch i: www.glamorgancricket.com

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play