Keeping Active with Cricket

 

We’ve compiled a collection of links with a stack of drills, games and ideas to keep you occupied for all ages and levels of ability 

Rydym wedi llunio casgliad o ddolenni gyda llu o ymarferion, gemau a syniadau i'ch cadw chi'n brysur ar gyfer pob oedran a lefel gallu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL-STARS   (ages 5-8)  (5-8 oed)

 

 

 All Stars Cricket provides a fantastic first experience for all children aged 5-8 years old. Download the activity booklet here There are lots of games to play in the garden with your kids: click on link and scroll to bottom for eight games to play. Here's our bilingual parent's postcard

Mae Criced All Stars yn rhoi profiad cyntaf gwych i bob plentyn 5-8 oed
Lawr lwythwch y llyfryn gweithgaredd ymaMae yna lawer o gemau y gallwch eu chwarae yn yr ardd gyda'ch plant: cliciwch ar y ddolen a sgroliwch i'r gwaelod ar gyfer wyth gêm i’w chwarae. Dyma ein cerdyn post ar gyfer rhieni dwyieithog

 

 

CHANCE TO SHINE GAMES / GEMAU CHANCE TO SHINE

The Chance to Shine 'Cricket at Home' series has been developed to support children to stay active if they are not in schools. Each session features a clear and easy to follow instructional video with a supporting written guidance document. The sessions are all linked to PE National Curriculum Learning Outcomes and feature individual and pairs activities.. All the below  video links can be found by clicking here or in welsh here

Mae'r gyfres 'Criced yn y Cartref' Chance to Shine wedi'i datblygu i gynorthwyo plant i gadw'n heini os nad ydynt yn yr ysgol. Mae pob sesiwn yn cynnwys fideo cyfarwyddol clir a hawdd i’w ddilyn gyda dogfen ganllaw ysgrifenedig ategol. Mae'r sesiynau i gyd yn gysylltiedig â Deilliannau Dysgu'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer AG ac yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer unigolion a pharau. Gellir dod o hyd i'r holl ddolenni fideo isod trwy glicio yma neu yma ar gyfer y fersiynau Cymraeg

 

 

 

 

 

 Glammy Games/ Gemau Glammy

Perfect for primary school children, Glammy Games activities have been created to keep young ones busy, particularly when stuck indoors. The team and players here would love to see your work, so please share any drawings and completed puzzles with Glamorgan on their social channels – don’t forget to mention @GlamCricket, using the tag #GoGlam. You can download the full activity pack and all the games here

Mae gweithgareddau Gemau Glammy yn berffaith ar gyfer plant ysgolion cynradd, ac maen nhw wedi'u creu i gadw’r rhai ifanc yn brysur, yn enwedig pan fyddant yn gorfod bod yn y tŷ. Byddai'r tîm a'r chwaraewyr wrth eu bodd yn gweld eich gwaith, felly cofiwch rannu unrhyw luniau a phosau yr ydych wedi'u cwblhau gyda thîm Morgannwg ar eu sianeli cymdeithasol - cofiwch gyfeirio at @GlamCricket, gan ddefnyddio'r hashnod #GoGlam. Gallwch lawr lwytho'r pecyn gweithgaredd llawn a'r holl gemau yma

Our very own 'Virtual Cricket Games' challenges you to complete 6 cricket skill activities. We've provided videos to demonstrate how each should be performed. Once you've completed all 6 skills, simply send in your scores to us as well with a video to show us how you got on!

A document for sharing details about the Virtual Cricket Skills Competition can be found in english here and welsh here . All the activities can be undertaken in a small space in the garden, or any other appropriate space you have.

Mae ein 'Gemau Criced Rhithwir' yn eich herio i gwblhau 6 gweithgaredd sgiliau criced. Rydym wedi darparu fideos i ddangos sut y dylech chi gwblhau pob un. Ar ôl i chi gwblhau pob un o'r 6 sgil, anfonwch eich sgôr atom yn ogystal â fideo i ddangos eich doniau!

Mae dogfen ar gyfer rhannu manylion am y Gystadleuaeth Sgiliau Criced Rhithiol ar gael yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma. Gellir gwneud yr holl weithgareddau mewn lle bach yn yr ardd, neu mewn unrhyw wagle priodol arall sydd ar gael.

 

 

Dynamos Cricket app,

There's a really good app full of ideas about dynamos play but also  designed both for those who have never played cricket before, and those looking to build on what they already know, is packed full of amazing features for all children aged 8+ to enjoy.  

The skills videos and interactive quizzes provide lots of ways for children to get active – even with minimal space and equipment especially when you’re stuck at home; download here IOS Apple   Android

 

 

Ap Criced Dynamos

Ceir ap gwych yn llawn syniadau am chwarae dynamos ond sydd hefyd wedi'i ddylunio ar gyfer y rhai nad ydynt erioed wedi chwarae criced o'r blaen a'r rhai sy'n edrych i adeiladu ar eu sgiliau presennol. Mae’n llawn dop o nodweddion gwych i bob plentyn dros 8 oed ei fwynhau.  

Mae'r fideos sgiliau a'r cwisiau rhyngweithiol yn cynnig llawer o ffyrdd i annog plant i symud - hyd yn oed os nad oes llawer o le nac offer ar gael, yn enwedig pan fyddwch chi’n gorfod bod yn y tŷ; lawr lwythwch yma ar IOS Apple neu Android

 

Train like a Professional cricketer! Check out Andrew Salter's exercise at home...

 

 

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play